2024-06-24 - Poniedziałek

ŚNIADANIE:

Kanapka z chlebem krakowskim i polędwicą drobiową,

warzywo sezonowe

Dieta: Pieczywo bezglutenowe, wędlina

Owoc sezonowy

OBIAD:

Zupa ryżanka z marchewką na wywarze warzywnym zabielana śmietaną

Dieta: Zupa bez śmietany

Potrawka z kurczaka

Kasza bulgur

Dieta :Kasza gryczana

Woda z cytryną

PODWIECZOREK:

Serek waniliowy z chrupkami kukurydzianym

Dieta: Mus owocowy z chrupkami kukurydzianymi

Owoc sezonowy

Zobacz cały jadłospis

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „CHATKA PUCHATKA” W BIAŁYMSTOKU

 

 1. Cele przedszkola.

  1.Wychowanie, ukierunkowanie i wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym.

  2.Przedszkole:

  a. Pomaga w opiece i wychowaniu dziecka.

  b. Zapewnia dziecku opiekę ze strony pracownika pedagogicznego.

  c. Pracą oddziału przedszkolnego kieruje nauczyciel otaczając dzieci różnorodnymi formami działalności pedagogicznej, opiekuńczej i wychowawczej w oparciu o program wychowania w przedszkolu zatwierdzony przez MEN i dostosowany do wieku rozwojowego dziecka.

  d. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza może być prowadzona w zastępstwie przez innego nauczyciela lub może zaistnieć połączenie grup.

  e. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz miesięcznej przerwy wakacyjnej, o terminie której rodzice są informowani do końca roku przedszkolnego.

  f. Praca z dziećmi prowadzona jest przez 5 dni w tygodniu( od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:30 do 17.00

  g. W poszczególnych grupach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego.

  3. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.

  4. Od momentu przekazania przez rodzica w sali przedszkolnej dziecka pracownikowi przedszkola do czasu przekazania dziecka rodzicowi, za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają pracownicy przedszkola.

  5. Dopuszcza się możliwości odbierania dziecka przez osobę dorosłą zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny, może ono też być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

  6. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odbioru dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

  7. przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko(np. Upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.

  8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takim przypadku przedszkole zobowiązanie jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

  9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

  10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można skontaktować się z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o zaistniałej sytuacji

  11. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przyniesione do przedszkola.

  12. Rodzice, opiekunowie, babcie i dziadkowie zapraszani są na archiwizowane fotograficznie zajęcia otwarte, imprezy ogólno przedszkolne i oddziałowe, zebrania grupowe i zebrania ogólne przedszkolne oraz inne formy działalności kulturalnej organizowanej przez przedszkole.

  a. odpowiedzialność za osoby towarzyszące ponoszą zaproszeni

  b. uczestnictwo w zajęciach, imprezach, zebraniach i innych formach działalności przedszkola jest akceptacją Regulaminu przedszkola.

  13. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do placówki rodzice zobowiązani są poinformować dyrektora przedszkola pisemnie z minimalnie miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem wypowiedzenia na ostatni dzień miesiąca następnego.

  14. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania leków.

  15. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

  16. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie ratunkowe, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

 2. Zadania przedszkola

  1. Placówka przedszkolna zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

  2. Przedszkole organizuje i archiwizuje w formie fotograficznej w odpowiednich zakładach strony internetowej różnorodne sytuacje edukacyjne oraz imprezy kulturalne i okolicznościowe sprzyjające nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych w grupie rówieśniczej, całej społeczności przedszkolnej i społeczeństwie.

  3. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i uzupełniającą działania wychowawcze:

  a. pomagającą w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

  b. informując na bieżąco o postępach dziecka;

  c. uzgadniając wspólnie z rodzicami kierunek i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

  4. Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

 3. Zadania nauczyciela

  1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.

  2. Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania:

  a. informuje o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

  b. udziela indywidualnie rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

  c. ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie – w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, itp.);

  d. udostępnia rodzicom wytwory działalności dziecka (prace, arkusze diagnostyczne rozwoju dziecka, itp.).

  3. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość.

  4. Tworzy warunki wspomagające rozwój dziecka, ich zdolności, zainteresowania.

  5. Dąży do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwój; społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej.

  6. Wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.

  7. Stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka.

  8. Stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.

  9. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie dzieci i stymulowanie ich rozwoju.

  10. Dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności.

  11. Na wniosek rodziców współpracuje ze specjalistami poradni psychologiczno – pedagogicznej.

  12. Nauczyciel przestrzega regulamin i ma prawo zaproponowania programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród zestawu programów i podręczników dopuszczonych do użytku przedszkolnego.

  13. Nauczyciel ma prawo zaproponowania opracowania własnego programu nauczania.

  14. Nauczyciel systematycznie podnosi swą wiedzę i umiejętności poprzez:

  a. zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu.

  b. udziału w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.

  c. aktywny udział w naradach Rady Pedagogicznej;

  d. samokształcenie;

  e. pomoc merytoryczną ze strony nauczyciela metodyka, dyrektora i innych specjalistów;

  f. wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami

 4. Prawa i obowiązki rodziców:

  1.Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek do:

  a. udzielenia pełnej informacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie

  b. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

  c. przestrzegania niniejszego regulaminu,

  d. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce,

  e. respektowania uchwał Rady Pedagogicznej;

  f. przyprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola;

  g. terminowego uiszczania czesnego do 5-go dnia każdego bieżącego miesiąca;

  h. informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

  2.Rodzice mają w szczególności prawo do:

  a. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

  b. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

  c. uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;

  d. wskazówek i uwag w celu nawiązania kontaktu z specjalistami (psychologiem, logopedą, itp.)

  e. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

 5. Higiena osobista i zaopatrzenie dziecka

  1.Do przedszkola przychodzi dziecko czyste, starannie uczesane i schludnie ubrane.

  2.W przedszkolu dziecko chodzi w obuwiu zmiennym.

  3. Do przedszkola nie należy oddawać jedzenia, słodyczy ani zabawek.

 6. Opłaty

  1. Czesne obejmuje opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu oraz zajęcia dodatkowe przeprowadzone w programie przedszkola.

  2. W przypadku nieobecności dziecka rodzic zobowiązuje się poinformować organ z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Wysokość stawki żywieniowej w tym wypadku nie zostaje doliczona.

  3.Organ prowadzący przedszkole ma prawo zwiększyć sumę czesnego, spowodowaną podwyższeniem kosztów utrzymania placówki.

  4. Opłata czesnego powinna być wniesiona do 5-tego dnia każdego bieżącego miesiąca gotówką lub na wskazany rachunek bankowy przedszkola (w tytule imię i nazwisko dziecka) .

  5. Nieterminowe uiszczanie należności (opłata nie wpłynęła na konto do 10 dnia danego miesiąca) jest podstawą do naliczania odsetek w wysokości 0,01% miesięcznej opłaty stałej za każdy dzień opóźnienia. W szczególnych przypadkach może być podstawą do wypowiedzenia umowy pobytu dziecka w przedszkolu oraz wiąże się ze skreśleniem z listy wychowanków. Przy zawieraniu pierwszej umowy Rodzice wpłacają jednorazowo bezzwrotne wpisowe przeznaczone na fundusz przedszkola.

  6. Za miesiące wakacyjne (lipiec- sierpień) Rodzice wnoszą opłatę stałą, która jest wydatkowana na utrzymanie lokalu i personelu.

  7. W przypadku pozostawienia dziecka w placówce po godzinie 16:30, za każdą rozpoczętą godzinę doliczana będzie do czesnego opłata w wysokości 15 zł. 

https://www.facebook.com/Chatka-Puchatka-Przedszkole-i-%C5%BB%C5%82obek-647526801972067/?fref=ts